ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณถนนคลองปากคลองตาปลั่ง และสะพานข้ามคลองหน้าวัดมอญ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว) จะทำการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อทำการก่อสร้างปักเสาและพาดสายไฟฟ้าแรงสูงบริเวณถนนคลองปากคลองตาปลั่ง และสะพานข้ามคลองหน้าวัดมอญ โดยจะทำให้มีพื้นที่ไฟดับบริเวณดังนี้
1. ผู้ใช้ไฟฟ้าริมคลองดำเนินสะดวกทั้ง 2 ฝั่งคลองตั้งแต่สะพานหลักสาม-ตลาดริมน้ำท่ารถกำนันเผอิญ
2. ทางเท้าหลังอำเภอบ้านแพ้ว-คลองรางอ้อมแก้ว-คลองยายแม๊ะ-ปากคลองหม้อแกงหมู่ที่ 1 ตำบลหลักสาม
3. ปากคลองตาปลั่ง - ถนนบ้านรางป่ากล้วย พื้นที่หมู่ที่ 5,6,7 ตำบลบ้านแพ้ว
4. ชุมชนบริเวณวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม(วัดมอญ) –ปากคลองจางวาง -ปากคลองเขื่อนขันธ์
5. สี่แยกไฟแดงหลักสอง-ซอยรัตนพัฒนา-ถนนข้างวัดหลักสองถึงแยกรางช้างสี หมู่ที่ 2,3,7 ตำบลหลักสอง
27/11/2564 08:00
27/11/2564 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร 2
034-850130, 034-481613
หนึ่งฤทัย ปิติปณวัตร์
ลำดับดาวน์โหลด
120211127