ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอย 2 แม่น้ำคู้ ฝั่งถนน 22
สับเปลี่ยนเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า
21/05/2562 09:00
21/05/2562 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
062-6859444 , 038-659070, 038-659878
เศรษฐา พิรุณสาร
ลำดับดาวน์โหลด
1บันทึกขอดับไฟ