ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DIS2.ลานมัน บ.โนนสำราญ ถึง DIS3 บ.ขอนยูง
พาดสาย 185 SAC รื้ออุปกรณ์หัวเสา ระยะทาง 1 กม.
07/09/2562 08:30
07/09/2562 17:00
กฟอ.กุดจับ
085-0082359,099-2782146
ศักดิ์ดา พิพิธหิรัญการ