ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตัดเบรคก่อน-หลัง BUA3S-24
ดับไฟเพื่อติดตั้ง-รื้อถอน อุปกรณ์ตัดตอนในระบบจำหน่าย
1.ดับไฟ 2 ช่วงเวลา คือ เวลา 08.00 - 09.00 น. และ 16.00 - 17.00 น. ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
เลิง , บ้านหนองเลิง , บ้านหนองหมู , บ้านสุขสำราญ , บ้านนาเจริญ , บ้านสรรเสริญ
02/08/2562 08:00
02/08/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด