ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านกกโก ม.8 ข้างวัดกกโก
บำรุงรักษาหม้อแปลงตามแผนประจำปี
25/01/2562 14:00
25/01/2562 15:00
กฟจ.ลพบุรี
036411456
ศุภจักร รักบุญ
ลำดับดาวน์โหลด