ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ประกาศดับไฟ ถนนสายเอเชีย ช่วงการประปาส่วนภูมิภาค (สถานีผลิตน้ำนาทราย หนองไทร) ถึงแยกนายพัน มะลวน
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน มีความจำเป็นต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายและตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
วันที่ – เวลาที่ของดจ่ายไฟ
วัน อังคาร ที่ 8 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 17.00 นาฬิกา
สถานที่ไฟดับ
ตั้งแต่บริเวณถนนสายเอเชีย ช่วงการประปาส่วนภูมิภาค (สถานีผลิตน้ำนาทราย หนองไทร)ทางเข้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 โรงเรียนบ้านยางงาม สามแยกหนองขรี (เชิงสะพานทางข้ามทางรถไฟหนองขรี) ไปทางหน้าโคออฟ หมู่บ้านบานเย็น (หลังโคออฟ) บ้านหนองยาง บ้านดีหมี กองบิน 7 ถึงบริเวณเชิงสะพานคลองมะลวน ถนนสายตลาดนัดสี่แยก บ้านนายพันธุ์ – บ้านขนาย ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์ และถนนสายห้วยกรวด-วิภาวดี ช่วงบ้านสะพานมอส – บ้านคลองสินทอง ตลอดปลายสายไฟฟ้า ตำบลมะลวน และตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งหมด ดังนั้นจึงไม่มีไฟฟ้าใช้ตามวันและเวลาดังกล่าว
08/06/2564 09:00
08/06/2564 17:00
กฟอ.พุนพิน
077-311492
อภิรักษ์ เทพทุ่งหลวง