ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ดับกระแสไฟฟ้า เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง กฟอ.สะเมิง
ดับกระแสไฟฟ้า เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง สุขาภิบาล สะเมิง(บ้านแป้ก ฝึกงาน)
17/05/2565 13:00
17/05/2565 16:00
กฟอ.สะเมิง
053-487123
วสันต์ โปทากา
ลำดับดาวน์โหลด