ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.สันป่าตอง
แจ้งประกาศดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบ และขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงฯ และมีความจำเป็นงดจ่ายกระแสไฟฟ้าหม้อแปลงหมายเลข 27-008255 ขนาด 100KVA บ้านห้วยส้ม ม.5 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 2 ส.ค. 2565 เวลา 09.00น - 17.00น
02/08/2565 09:00
02/08/2565 17:00
กฟอ.สันป่าตอง
0900563845
รุ่งเกียรติ ไชยโย