ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.หนองตาเชียง
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า และเพื่อให้มีระบบไฟฟ้าใช้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องในอนาคต
ในการดำเนินงาน ดังกล่าว จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าดับ ดังนั้น จึงขอแจ้งไว้ล่วงหน้าใน วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 จะมีการดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. เวลา 08.00 ถึง 17.00 น. ดับไฟฟ้าบริเวณ เส้นทางถนนหลักจาก หน้า อบต.หนองนมวัว ถึง บ้านหนองตาเชียง และจาก บ้านเขาสมุก โค้งบ้านเขาสมุก ถึงหน้าโรงหินอ่อนเกียรติวิไล (เฉพาะฝั่งขาเข้าลาดยาว)
ฉะนั้น ในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น จะเกิดกระแสไฟฟ้าดับ จึงขออภัยในความไม่สะดวกครั้งนี้ด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563
03/11/2563 09:00
03/11/2563 17:00
กฟอ.ลาดยาว
056271377
กรวิชญ์ เนินธิรา
ลำดับดาวน์โหลด