ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ด่านทหาร จปร. - บ้านหนองจิก
หยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณตั้งแต่ ด่านทหาร จปร. ถึง บ้านหนองจิก
13/12/2564 09:00
13/12/2564 17:00
กฟจ.ชุมพร
0840512362
สุริยา บัวสงค์
ลำดับดาวน์โหลด