ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองคูน้อย ต.จาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ดับไฟปฏิบัติงานเพื่อปักเสาไฟฟ้าแรงสูง และพาดสายไฟฟ้าแรงสูง
22/10/2562 09:00
22/10/2562 16:00
กฟจ.ศรีสะเกษ
0 4564 4335 , 0 4591 1203-6 ต่อ 14460 , 14455
สมสิทธิ์ รัตนภักดิ์
ลำดับดาวน์โหลด