ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟส.วังสะพุง
รื้อถอนโหลดเบรคสวิตช์ LEA07S-15 ติดตั้ SF6 แทน จำนวน 1 ชุด ไลน์ F7 บ้านโนนทรายขาว ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย
21/08/2562 09:00
21/08/2562 16:00
กฟจ.เลย
084-7912991
อดิศักดิ์ ภูผิวเดือน
ลำดับดาวน์โหลด