ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณพื้นที่บ้านน้ำลัด หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตก โดยการติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มเติม และตัดจ่ายหม้อแปลงเครื่องเดิม ให้เหมาะสมกับปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่
07/02/2563 08:30
07/02/2563 16:30
สนง.เขต น1 เชียงใหม่
086-6566460
เอกรัตน์ ยศถามี