ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.ธัญบุรี
ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อดำเนินปรับปรุงระบบจำหน่าย แก้ไขสายไฟฟ้าแรงสูงชำรุด บริเวณที่ได้รับผลกระทบไฟดับ ซอยรังสิต-นครนายก 58
24/11/2563 12:00
24/11/2563 13:00
กฟอ.ธัญบุรี
025331159
ณรงค์ศักดิ์ เรืองประยูร
ลำดับดาวน์โหลด