ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตลาดพานทอง
งานสับเปลี่ยนหม้อแปลง เพื่อนำหม้อแปลงไปบำรุงรักษา เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน และ เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
(ปจจุบันหม้อแปลงเครื่องดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมนำกลับมาติดตั้งที่เดิม
จึงมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
ในวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 10.30 น.
31/05/2563 09:00
31/05/2563 10:30
กฟอ.พานทอง
038-451146
นพดล สุขใสแก้ว
ลำดับดาวน์โหลด