ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านทุ่งนานางหรอก
ย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูงบริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านทุ่งนานางหรอก
24/09/2562 09:00
24/09/2562 17:00
กฟต.ลาดหญ้า
034-589251
ฐิติรัตน์ อุ่นศิริ