ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อ.หนองเเสง บ.โนนเชียงค้ำ
ปักเสาเเรงสูง 12 ม.1 ต้น
07/02/2561 11:00
07/02/2561 14:00
สนง.เขต ฉ1 อุดรธานี
042-334545 - 042-396335 -085458-1312
พัชรัตน์ วิมลจิตร
ลำดับดาวน์โหลด