ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าเทศบาลหล่มสักถึงบ้านท่ามะกล้วย
ย้ายแนวสายไฟฟ้าแรงสูงรื้อถอนเสา
10/10/2562 09:00
10/10/2562 16:00
กฟอ.หล่มสัก
056-912119
ธันวา เจียมกลิ่น
ลำดับดาวน์โหลด