ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม. 4,5,7 ต.ป่างิ้ว
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อดำเนินการซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงสูง
01/11/2562 09:00
01/11/2562 14:00
กฟจ.อ่างทอง
035-611001
จตุรงค์ ฤทธิ์ฤาดี
ลำดับดาวน์โหลด