ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านแดง , บ้านเลียบ ตำบลโนนทราย และบ้านยางน้อย ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย
ประกาศดับไฟฟ้า บ้านแดง , บ้านเลียบ ตำบลโนนทราย และบ้านยางน้อย ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร วันที่ 8 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 16.00 โดยประมาณ
08/02/2562 09:00
15/02/2562 16:00
กฟอ.มหาชนะชัย
087-2216106
ศดิศร ปัจจัยโค
ลำดับดาวน์โหลด