ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนมิตรสัมพันธ์ อนามัยบ้านปึก ถึง แยกร้านเจ๊อ่วย (ฝั่งซอยคู่)
เพื่อทำการรื้อถอนเสาเก่าออกจากระบบจำหน่าย
บริเวณถนนมิตรสัมพันธ์ อนามัยบ้านปึก ถึง แยกร้านเจ๊อ่วย (ฝั่งซอยคู่)
28/10/2563 08:30
28/10/2563 17:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด