ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าอนามัยเขาหิน แยกปากร่วม แยกอมตพซิตี้
ดับไฟเพื่อนย้ายแนวเสาระะบบ22kV บริเวณศี่แยกปากร่วมถึงแยกอมตะซิตี้
15/02/2562 08:00
15/02/2562 17:00
กฟต.บึง
038195386
ปวีณ วงษ์สกุล
ลำดับดาวน์โหลด