ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DDE1 บ.ศิริมงคล ถึง DDE2 บ.ดอนเสียด
ตัดต้นไม้คร่อมสายระบบจำหน่าย 22 kV. DDE1 บ.ศิริมงคล ถึง DDE2 บ.ดอนเสียด
11/11/2562 08:30
11/11/2562 16:30
กฟอ.เซกา
081-8796650
ประสิทธิ์ วะสาร
ลำดับดาวน์โหลด
1ขออนุญาตดับไฟปฏิบัติงาน