ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จุดปลดแคล้มป์ก่อน CEA08VS-105 ด่านตรวจ บ.หัวเสือ ประมาณ 1 กม. - CEA06VS-103 บ.หัวเสือ - เขื่อนฯแม่ยะ
- สับเปลี่ยน Sf6 Tie Line F.6+8 ด่านตรวจ บ.หัวเสือ (CEA08VS-105) ที่ชำรุดเนื่องจาก Low Gas
- ตัดต้นไม้คร่อมแนวสาย
22/11/2564 09:00
22/11/2564 16:00
กฟอ.จอมทอง
053-341226
ประเสริฐ ชุมภูศรี
ลำดับดาวน์โหลด