ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านหนองนายัง ถึง หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร
ปรั่บปรุ่งระบบจำหน่ายแรงสูง เปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง
30/09/2564 09:00
30/09/2564 16:30
กฟจ.เพชรบูรณ์
0958137111
พิทยา โกมาร
ลำดับดาวน์โหลด