ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ห้วยผุก ตำบลน้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย จะดำเนินการปรับปรุง ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย จำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าบริเวณ บริเวณ ห้วยผุก ตำบลน้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย ซึ่งจะมีผลทำให้บริเวณบ้าน /อาคาร/ สำนักงาน หมู่บ้านของท่านจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว จึงขอให้โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไว้ล่วงหน้าโดยมีรายละเอียดดังนี้

วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562

เวลาดับกระแสไฟฟ้า

09.00 น. ถึง 16.30 น.

สถานที่/พื้นที่บริเวณไฟดับ

- บ้านห้วยพุก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้กระแสไฟฟ้ามา ณ โอกาสนี้
14/06/2562 09:00
14/06/2562 16:30
กฟจ.เลย
042811888
ภานุวัฒน์ ศรีวิเศษ
ลำดับดาวน์โหลด