ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านใหม่ดินทอง หมู่ ๑๑ ต.ดินทอง อ.วังทอง ถึง หน้าฟาร์มวังทอง หมู่ ๔ ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานรื้อถอนสายไฟแรงสูง ขนาด 185A และ พาดสายไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 185 SAC จำนวน 2 วงจร ระยะทาง 1.000 วงจร-กม. จากจุดปลดเคล้มหน้าศูนย์สร้างและบำรุงสะพานบ้านกกไม้แดง (จุด A) ถึง จุดปลดเคล้มหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้ (จุด B)
27/05/2563 08:00
27/05/2563 17:00
กฟอ.วังทอง
0819734930
ภูษณะ นาคก้อน
ลำดับดาวน์โหลด