ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.1,2 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ เเละ ม.6 ต.หาดท่าเสา อ.เมือง
เพื่อปักเสาไฟฟ้า, รื้อถอนเสาไฟฟ้า, และตัดแบ่งจ่ายระบบจำหน่าย ใหม่
14/02/2561 09:00
14/02/2561 16:00
กฟอ.วัดสิงห์
056461476
อนุชา ตะโนรี
ลำดับดาวน์โหลด