ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านป่าเหียง-ปป.บ้านบ่อแฮ้ว-บ้านไร่ป่าคา-บ้านทับหมาก
บำรุงรักษาหม้อแปลงประจำปีในระบบของกฟภ.
29/04/2565 08:00
29/04/2565 16:00
กฟจ.ลำปาง
054251102
ชัยสิทธิ์ ภัทรวิชญานนท์