ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์บ้านโนนสวรรค์ รหัส SAM1F-07
ดับไฟเพื่อปักเสา 12 เมตร 4 ต้น
12/02/2562 09:00
12/02/2562 16:30
กฟอ.ศีขรภูมิ
0902792185
อาทิตย์ สมยา