ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านปากกอง ตำบลสันผักหวาน
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อจะดำเนินการตัดจ่ายหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ ลดปัญหาการเกิดไฟตก บริเวณซอยบ้านปากกอง (ซอย 1 และ 2) หมู่ 1 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ในวันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา ๐9.00 น. ถึง 16.30 น.
14/09/2564 09:00
14/09/2564 16:30
กฟอ.หางดง
053-441093
ปิยณัฐ วรรณประเวช