ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านคายใน ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย
งานปรับปรุงฯ ปักเสา 12.20 ม. และเปลี่ยนสายเคเบิล 185 ตร.มม. บริเวณ บ้านคายใน
03/06/2564 08:30
03/06/2564 17:00
สนง.เขต น1 เชียงใหม่
0861174231
วงศธร ยามเย็น
ลำดับดาวน์โหลด
13/06/2564