ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณวัดน่วมกานนท์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว) จะทำการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าทำการแก้ไขรื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงสูงออกจากที่ดินสวนบุคคลและแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุด โดยจะทำให้มีพื้นที่ไฟดับบริเวณดังนี้
1. ตั้งแต่ถนนหลังวัดปากบ่อ-วัดน่วมกานนท์-ทุ่งเต่าดำทั้งหมดหมู่ที่ 4 ต.ชัยมงคล
2. สามแยกวัดน่วมกานนท์-ทุ่งเต่าดำทั้งหมดหมู่ที่ 5 ต.ชัยมงคล
3. ซอยที่ดินจัดสรร ชุมชนคงคณาสิน หมู่ที่ 8 ต.บางกระเจ้า
4. ถนนบ้านทุ่งเต่าดำ หมู่ที่ 5 ต.ชัยมงคล
16/06/2562 08:00
16/06/2562 16:00
กฟจ.สมุทรสาคร 2
034-850130, 034-481613
หนึ่งฤทัย ปิติปณวัตร์
ลำดับดาวน์โหลด
116June2019-3