ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ชุมชนท่ามะโอ ชุมชนศรีล้อม - แสงเมืองมา ชุมชน ท่านางลอย
ปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนเสาและสายแรงสูง
20/01/2565 09:00
20/01/2565 16:30
กฟจ.ลำปาง
054251102
ชัยสิทธิ์ ภัทรวิชญานนท์
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ไฟดับ
2ประกาศดับไฟ