ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟส.วังสะพุง
ย้ายแนวเสาแรงสูงออกจากแนวเขตก่อสร้างขยายถนนลาดยางของกรมทางหลวง บริบ้านเล้า-บ้านน้ำอ้อม ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย จำนวน 8 ต้น หมู่บ้านที่ไฟฟ้าดับ บ้านน้ำอ้อม ม.1 บ้านเล้า ม.2 ตั้งแต่เวลา 09.00น- 16.30น ผู้ควบคุมงาน นายโอวิทย์ฯ 0989694291
02/10/2563 09:00
02/10/2563 16:00
กฟจ.เลย
084-7912991
อดิศักดิ์ ภูผิวเดือน
ลำดับดาวน์โหลด