ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณร้านอาหารน้องเหมย
ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง บริเวณร้านอาหารน้องเหมย
20/10/2562 09:00
20/10/2562 10:00
กฟอ.ตาคลี
056-264-278 / PEA CALL CENTER 1129
พิเชษฐ ดำรงค์เผ่า
ลำดับดาวน์โหลด