ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตำบลวังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
ปฏิบัติงานเปลี่ยนสายแรงสูง บริเวณไฟฟ้าดับ บ้านชวดสระ บ้านทุ่งกระสังข์ บ้านห้วยแกละ บ้านเขาดินวังตาสี ฟาร์มหมูสารวัตรตึก
09/02/2564 09:00
09/02/2564 17:00
กฟอ.แปลงยาว
038-589007 038589273
ปรีชา รัตนยโสธรา
ลำดับดาวน์โหลด