ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม. 2 ม.3 บ้านคลองท่าฬ่อ
ตัดต้นไม้ใกล้แนวสายแรงสูง หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาจะดำเนินการจ่ายไฟให้ทันที
26/02/2564 09:00
26/02/2564 16:00
กฟจ.พิจิตร
056611890
ภูธร ท้าวหลวง
ลำดับดาวน์โหลด