ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ร่องริว - บ.ห้วยผึ้ง
งานย้ายแนวระะบบสายส่ง 115 KV
วันที่ 22 พ.ค. 65 เวลา 08.30 - 17.00 น.
22/05/2565 08:00
22/05/2565 17:00
กฟอ.เทิง
053-795393 , 053-796118
ชาญวิกร ดอนมูล
ลำดับดาวน์โหลด