ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านบางสำโรง(บางส่วน) บ้านท่าทองใหม่ รร.ดารุสลาม บ้านแหลมม่วง บ.สุราษฎร์พอร์ท ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
15/02/2564 15:00
15/02/2564 16:00
กฟอ.กาญจนดิษฐ์
1129
ภูศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์