ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DDE1 บ.โนนสวรรค์ ถึง DDE2 บ.ท่าสะอาด
ปักเสาขนาด 12.20 ม.พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา จำนวน 20 ต้น
16/11/2562 08:30
16/11/2562 16:30
กฟอ.เซกา
081-8796650
ประสิทธิ์ วะสาร
ลำดับดาวน์โหลด
1ขออนุญาตดับไฟปฏิบัติงาน