ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านแม่โมกข์ ม.7 ตำบลกรูด ตำบลพลายวาส
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
บริเวณถนนเส้นแม่โมกข์ไปบ้านกรูด
พื้นที่ รง.พลาสติก รง.อัดขึ้นรูปพลาสติก รร.บ้านแม่โมกข์ ซอยข้างรร.แม่โมกข์
ฟาร์มไก่ณัฐพร โรงโม่ผาทอง บ้านทุ่งนางลิง ซอย ฤทธิวงศ์ บ้านเขาพับผ้า
บ้านคลองมัน หมู่ที่ 7 ตำบลกรูด ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
10/02/2564 09:00
10/02/2564 16:30
กฟอ.กาญจนดิษฐ์
1129
ภูศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์