ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ บ้านแขก บ้านดอนกลาง บ้านบางมุด และบ้านบางสำโรง(บางส่วน) ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
15/02/2564 09:00
15/02/2564 16:30
กฟอ.กาญจนดิษฐ์
1129
ภูศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์