ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณปากทางเข้าวัดกาหลง หมู่ที่ 2 ต.กาหลง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว) จะทำการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าทำการดับไฟเพื่อติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม 1 เครื่องบริเวณอาคารพาณิชย์หน้าการไฟฟ้าสาขากาหลงหมู่ที่ 2 ต.กาหลง โดยจะทำให้มีพื้นที่ไฟดับบริเวณดังนี้
1.ตั้งแต่แนวถนนหน้าตลาดนัดปากทางวัดกาหลง,อาคารพาณิชย์การไฟฟ้าสาขากาหลงถึงโรงโม่ปูน
2.ป้อมตำรวจปากทางกาหลงถึงหอพักบริเวณหน้าซีเจกาหลงหมู่ที่ 2 ต.กาหลง
20/05/2562 08:30
20/05/2562 13:00
กฟจ.สมุทรสาคร 2
034-850130, 034-481613
หนึ่งฤทัย ปิติปณวัตร์
ลำดับดาวน์โหลด
120may2019