ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.3,4,5,7 ต.ชายนา อ.เสนา
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแก้ไขแรงดันไฟฟ้าตก
07/05/2565 08:30
07/05/2565 15:00
กฟอ.เสนา
035-201612
สมศักดิ์ ฟักสุวรรณ
ลำดับดาวน์โหลด