ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DIS1อนุบาลนันทวดี - DIS2กุดจับการช่าง
ติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา 12M 12.20M จำนวน 20ต้น นายเสถียร โคตรปัตถา พชง.ควบคุมงาน หจก.SRT
15/06/2562 09:00
15/06/2562 16:00
กฟอ.กุดจับ
085-0082359,099-2782146
ศักดิ์ดา พิพิธหิรัญการ