ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านดอนหลวง(บ้านทุ่งแพ่ง-บ้าน หนองไคร้) หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตอง
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปักเสาไฟฟ้าแรงสูงขนาด 12.20 เมตร จำนวน 36 ต้น บริเวณบ้านดอนหลวง(บ้านทุ่งแพ่ง-บ้าน หนองไคร้) หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ในวันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-17.๐๐ น.
15/01/2565 09:00
15/01/2565 17:00
กฟอ.หางดง
053-441093
ปิยณัฐ วรรณประเวช