ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.บางปาน บ.ดองเตา บ.นาออก บ.ควนแต้ว หมู่ 1 ,3 ,6 ต.ไทรทอง
ประกาศ ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว พื้นที่ บ.บางปาน บ.ดองเตา บ.นาออก บ.ควนแต้ว หมู่ 1 ,3 ,6 ต.ไทรทอง
23/01/2562 09:00
23/01/2562 16:00
กฟย.ชัยบุรี
0879932662
กิตติศักดิ์ มีเสน