ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าอนามัยห้วยเตยถึงบ.อ้อคำ
ดับไฟเพื่อตัดต้นไม้ใต้ไลน์ F8 ตั้งแต่หน้าอนามัยห้วยเตยถึง บ.อ้อคำ อ.ซำสูง
23/06/2563 09:00
23/06/2563 17:00
กฟอ.กระนวน
0872142529
เอกรักษ์ ภัทรมานนท์
ลำดับดาวน์โหลด
1บันทึกขออนุมติดับไฟ