ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านแม่สาใหม่ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ปรับปรุงระบบจำหน่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายกระแสไฟฟ้า
24/12/2564 09:00
24/12/2564 17:00
กฟอ.แม่ริม
053299166 , 053297037
ศุภโชค บุญเพ็ง
ลำดับดาวน์โหลด